Integritetspolicy Umeå Jaktskytteklubb

Integritetspolicy 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Umeå Jaktskytteklubb, org.nr. 894003-6661 med verksamhet på Baggböle skjutbana är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Umeå
Jaktskytteklubbs verksamhet.
Umeå Jaktskytteklubb har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Umeå Jaktskytteklubb ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Umeå Jaktskytteklubb behandlar personuppgifter för att kunna kontakta medlemmar angående kallelser till årsmöte, träffar, tävlingar och administrera medlemsbevis samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.)

En del i Umeå Jaktskytteklubbs verksamhet är tävlingsverksamhet, som ett led av detta är föreningen medlem i Riksidrottsförbundet/Svenska skyttesportförbundet . Som idrottsförening vill de att vi också lägger in våra medlemmar i IOL (Idrott Online) vilket är Riksidrottsförbundets administrativa verktyg mellan RF och Sveriges idrottsföreningar.
Om du som medlem i Umeå Jaktskytteklubb delger fullständigt personnummer (även de 4 sista siffrorna) kommer också dina medlemsuppgifter att sparas i IOL (Idrott Online).

Umeå Jaktskytteklubb hanterar givetvis personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Umeå Jaktskytteklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om Umeå Jaktskytteklubb vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Umeå Jaktskytteklubb har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av
personuppgifter som sker inom Umeå Jaktskytteklubbs verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i föreningenAvtal
FöreningsadministrationAvtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhetAvtal
LicenshanteringAvtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhetAvtal
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningenAllmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning,
annars samtycke
Kontakt med föreningenIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtycke
TillträdesförbudRättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkanRättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Umeå Jaktskytteklubb kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i Umeå Jaktskytteklubb har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Umeå Jaktskytteklubbs behandling av dina
personuppgifter. Umeå Jaktskytteklubb ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Umeå Jaktskytteklubb ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära
dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande samt rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur Umeå Jaktskytteklubb arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.